کانال 4

کانال 4

کانال,

کانال 4

اجرای کانالهای آبیاری عمومی مزارع مختلف شهرستان آران و بیدگل جمعا به طول 10.000 متر

مبلغ : 1.055.550.116 ريال         کارفرما : جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل .1390-

نظرات کاربران

ارسال نظر